Ana sayfa HABERLER Ekonomi Gerçekleri Japon Gazetesinden Türkiye İçin Şok Nükleer Santral İddiası

Japon Gazetesinden Türkiye İçin Şok Nükleer Santral İddiası

26
0
PAYLAŞ
nukleer-yolsuzluk

Japon gazetesi Sinop nükleer santralinin 16.3 milyar dolara mal olacağını duyurdu. Daha önce 22 milyar dolara yapılacağı tahmin edilen proje için ortaya çıkan 6 milyar dolarlık fark kafaları karıştırdı.

nukleer-yolsuzluk

Ja­pon­ya’da ya­yım­la­nan Nik­ke­i ga­ze­te­si, Si­nop’ta in­şa edi­le­cek nük­le­er san­tra­lin ma­li­ye­ti­nin 16.3 mil­yar do­lar ola­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni ve in­şa­at­ta Ja­pon ve Fran­sız şir­ket­le­rin ya­nı sı­ra iki ve­ya üç ta­ne Türk şir­ke­ti­nin yer ala­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Tür­ki­ye’nin ikin­ci nük­le­er san­tra­li ola­cak Si­nop San­tra­li’nin ma­li­ye­ti da­ha ön­ce 22 mil­yar do­lar ola­rak ön­gö­rül­müş­tü. San­tra­li ya­pa­cak kon­sor­si­yum Ja­pon­ya, Fran­sa ve Tür­ki­ye’den olu­şu­yor. Tür­ki­ye’den ka­mu adı­na Elek­trik Üre­tim AŞ his­se­dar ola­cak.

Or­tak­lar kim ola­cak?

Ha­ber­de, san­tra­lin 2 tril­yon yen, ya­ni yak­la­şık 16.3 mil­yar do­lar­lık ma­li­ye­ti­nin yüz­de 20-25’inin in­şa­at­tan oluş­tu­ğu tah­min edil­di. Ha­be­re gö­re kı­sa sü­re için­de ku­rul­ma­sı bek­le­nen pro­je yö­ne­tim şir­ke­tin­de Mit­su­bis­hi He­avy In­dus­tri­es his­se­dar ola­cak. İn­şa­at­ta ise Ja­pon­ya’da Ta­ise­i ve Oba­yas­hi şir­ket­le­ri rol ala­cak. Fran­sız in­şa­at şir­ke­ti Bo­uy­gu­es ve
iki ve­ya üç Türk şir­ket Ja­pon şir­ket­ler­le
or­tak­lık ku­ra­cak.

Akkuyu’ya 20 milyar dolar

Türkiye’nin ilk nükleer santrali ise 20 milyardolarlık yatırımla Rusya tarafından Mersin Akkuyu’ya yapılacak.

Bugün Gazetesi