Ana sayfa HABERLER EKONOMİ Haberleri Halk 1 Milyar Lira Ek Vergi Ödeyecek

Halk 1 Milyar Lira Ek Vergi Ödeyecek

118
0
PAYLAŞ
vergi-yuku

vergi-yuku

Hükümet’in ‘ek zam yok’ sözü yine doğru çıkmadı, içki ve

sigaraya enflasyonun çok üzerinde ilave zam yapıldı.

Türkiye sigara vergisinde şampiyon oldu. Tiryakinin cebinden 1 milyar lira fazla vergi çıkacak.

Tür­ki­ye ye­ni yı­la da sür­priz zam­lar­la gir­di. İç­ki ve si­ga­ra­nın ver­gi­si­ne enf­las­yo­nun çok üze­rin­de zam ya­pıl­dı.

Yüz­de 36,6’lık şok zam si­ga­ra ver­gi­sin­de Tür­ki­ye­’yi dün­ya şam­pi­yon­lu­ğu­na ta­şı­dı.

Sür­priz zam­la­rın, as­ga­ri üc­re­tin yüz­de 12,3’lük zam­mı ne­de­niy­le or­ta­ya çı­kan ila­ve kay­nak ih­ti­ya­cı için ya­pıl­dı­ğı ifa­de edi­li­yor.

SİGARAYA 45 KURUŞ ZAM

Ba­kan­lar Ku­ru­lu, al­dı­ğı ka­rar­la si­ga­ra­nın mak­tu ver­gi­si­ni yüz­de 36,6 al­kol­lü içe­cek­le­rin as­ga­ri mak­tu ver­gi­si­ni de yüz­de 10-15 ar­tır­dı.

Res­mi Ga­ze­te­’nin dün­kü sa­yı­sın­da ya­yım­la­nan zam­la bir­lik­te si­ga­ra­dan alı­nan 0,1366 ku­ruş­luk mak­tu ver­gi 0,1866 ku­ru­şa çı­ka­rıl­dı.

Böy­le­ce si­ga­ra­nın mak­tu ver­gi­si pa­ket ba­şı­na 5 ku­ruş art­tı.

An­cak mak­tu ver­gi­de­ki ar­tı­şın pe­ra­ken­de fi­ya­tı­na yan­sı­ma­sı­nın çar­pan et­ki­li ol­ma­sı ne­de­niy­le si­ga­ra­nın pa­ket ba­şı­na 40-45 ku­ruş zam­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

OLAĞANÜSTÜ ZAM YETKİSİ

Hü­kü­me­t’­in nor­mal­de her 6 ay­da bir, ger­çek­le­şen enf­las­yon ora­nın­da iç­ki ve si­ga­ra­ya zam yap­ma yet­ki­si bu­lu­nu­yor.

Bu da iç­ki ve si­ga­ra­ya en faz­la yüz­de 3-4 zam yap­ma fır­sa­tı ve­ri­yor.

An­cak Hü­kü­met, oto­ma­tik zam sağ­la­yan bu yet­ki ye­ri­ne, ola­ğa­nüs­tü zam yap­ma yet­ki­si­ni kul­lan­dı.

Bu da Ma­li­ye­’nin bu yıl da­ha faz­la kay­na­ğa ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Oy­sa Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, 2015’te ‘sür­priz’ ol­ma­ya­ca­ğı­nı söylemiş­ti.

VERGİ YÜKÜ YÜZDE 83’Ü AŞTI

Ya­pı­lan tes­pit­le­re gö­re si­ga­ra­ya ya­pı­lan yüz­de 36,6’lık ver­gi zam­mı son­ra­sın­da si­ga­ra­da­ki ver­gi yü­kü yüz­de 82,5’ten yüz­de 83,05’e çı­ka­cak.

Böy­le­ce Tür­ki­ye, si­ga­ra­da­ki ver­gi şam­pi­yon­lu­ğu­nu İn­gil­te­re­’den dev­ra­la­cak. Si­ga­ra şir­ket­le­ri ver­gi zam­mı­nı fi­yat­la­rı­na yan­sıt­mak ye­ri­ne ka­sa­la­rın­dan öder­se dev­let 250 mil­yon li­ra ver­gi top­la­ya­cak.

An­cak ver­gi pe­ra­ken­de fi­yat­la­rı­na yan­sı­tı­lır­sa si­ga­ra­lar pa­ket ba­şı­na 40-45 ku­ruş zam­la­na­cak, Ma­li­ye en az 1 mil­yar li­ra ila­ve ver­gi top­la­ya­cak.

TEMMUZ AYINDA YENİ ZAM GELECEK

Bakanlar Kurulu dünkü kararla, alkollü içkilerin asgari maktu vergi oranlarını yaklaşık yüzde 10 artırırken rakının vergisinde yüzde 15’lik sürpriz artışa gitti.

Vergi zamları içki fiyatlarında da yüzde 8-10 zammı zorunlu kılacak. Hükümet, temmuz ayında içki ve sigaraya yeniden enflasyon oranında zam yapabilecek.