Ana sayfa HABERLER GÜNCEL Haberler YIL DÖNÜMÜNDE, İŞTE KAPATILAN YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI!

YIL DÖNÜMÜNDE, İŞTE KAPATILAN YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI!

60
0
PAYLAŞ
1

Türkiye geçen yıl 17 Aralık sabahına, 4 bakan çocuğuna yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yapılan operasyonla uyandı. İşte, o günden bu yana süreçte yaşananlar…

Bakan çocukları İranlı işadamı Reza Zarrab ve Ali Ağaoğlu gibi çok sayıda isim gözaltına alındı.

1

Bakan çocuklarının evlerinde deste deste dolar ve euronun yanı sıra para sayma makineleri ve kasalar çıktı. Halkbank Müdürü’nün evinde de ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar bulundu.

İktidarın ‘darbe’ diye nitelendirerek örtbas etmeye çalıştığı operasyon sonrası birçok hukuksuzluğa imza atıldı. Soruşturma savcıları görevden el çektirildi, operasyonu yürüten polisler gözaltına alındı. Birçok yasa değiştirildi ve 53 şüphelinin tamamı serbest bırakıldı.

Ardından, yolsuzluk soruşturmasının yıldönümünde, takipsizlik kararına itiraz yeni yasalarla oluşturulan sulh ceza hakimliği tarafından reddedildi.

17 ARALIK

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla dö­ne­min ba­kan­la­rı Za­fer Çağ­la­yan, Mu­am­mer Gü­ler ve Er­do­ğan Bay­rak­tar’ın oğul­la­rı­nın ev­le­ri­ne ope­ras­yon dü­zen­len­di.

Ba­ka­n oğulları Ba­rış Gü­ler, Sa­lih Ka­an Çağ­la­yan, Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar gö­zal­tı­na alın­dı.

İran­lı İşa­da­mı Re­za Zar­rab ve Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan ile Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir ve işa­da­mı Ali Ağa­oğ­lu da­hil çok sa­yı­da ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.

Ba­rış Gü­ler’in evin­de ya­ta­ğın üze­rin­de des­te des­te eu­ro, do­lar, li­ra ve pa­ra say­ma ma­ki­ne­si ile 7 adet çe­lik ka­sa dik­kat çek­ti. HalkBan­k Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan’ın evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rı­nda 4.5 mil­yon do­la­r bulundu.

18 ARALIK

Em­ni­yet­te tas­fi­ye ope­ras­yo­nuyla 50’yi aş­kın il mü­dü­rü gö­rev­den alın­dı.

İs­tan­bul Em­ni­yeti’nde Em­ni­yet Mü­dü­rü Hü­se­yin Çap­kın ile 500’ü aş­kın po­lis gö­rev­den alın­dı.

21 ARA­LIK

Re­za Zar­rab, Ba­rış Gü­ler, Ka­an Çağ­la­yan ve HalkBan­k Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 24 ki­şi tu­tuk­lan­dı.

25 ARA­LIK

Ba­ka­nlar Çağ­la­yan ile Gü­ler ba­kan­lık gö­rev­le­rin­den is­ti­fa et­ti.

NTV’nin can­lı ya­yı­nda Er­do­ğan Bay­rak­tar, “So­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da var olan ve onay­la­nan imar plan­la­rı­nın bü­yük bir bö­lü­mü Sa­yın Baş­ba­kan’ın ta­li­ma­tıy­la ya­pıl­dı. Baş­ba­ka­n’­ın is­ti­fa et­me­si ge­re­ki­r” dedi.

26 ARA­LIK

İs­tan­bul po­li­si, mah­ke­me­nin ‘yol­suz­luk id­di­asıy­la 30 ki­şi­ye gö­zal­tı’ em­ri­ne uy­ma­dı.

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, ken­di­si­ne bil­gi ver­me­yen Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş’ı dos­ya­dan al­dı. Ak­kaş “So­ruş­tur­ma yap­mam en­gel­len­di” de­di.

16 OCAK

HSYK, 20 sav­cı­nın gö­rev ye­ri­ni de­ğiş­tir­di.

İs­tan­bul’da 25 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun startını ve­ren Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş Te­kir­dağ’a atan­dı.

16 OCAK

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun ikin­ci aya­ğı olan 25 Ara­lık’ta 41 ki­şi hak­kın­daki gö­zal­tı ka­rar­ı kal­dı­rıl­dı.

Gö­zal­tı ka­ra­rı ve­ri­len isim­ler ara­sın­da Suu­di iş ada­mı Ya­sin El Ka­dı ile işa­dam­la­rı Fa­tih Sa­raç, La­tif Top­baş, Ni­hat Öz­de­mir, Or­han Ce­mal Kal­yon­cu da vardı.

29 OCAK

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ye­ni ata­nan Ha­di Sa­li­hoğ­lu İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de çok sa­yı­da sav­cı­nın gö­rev ye­ri­ni de­ğiş­tir­di.

Yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten sav­cı­lar Ce­lal Ka­ra ve Meh­met Yüz­geç de dos­ya­dan el çek­ti­ril­di.

9 ŞU­BAT

İz­mir Li­man İş­let­me­si’n­de­ki rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten Sav­cı Ali Çe­lik’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 100’den faz­la sav­cı­nın gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti.

11 ŞU­BAT

Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz, Bo­lu’ya düz sav­cı ola­rak atan­dı.

11 ŞU­BAT

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ile oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len ses ka­yıt­la­rı­nı grup top­lan­tı­sın­da din­let­ti.

Ses ka­yıt­la­rı­na gö­re; 24 sa­at içe­ri­sin­deki 5 gö­rüş­mede Er­do­ğan, Üs­kü­dar Kı­sık­lı­’da­ki evin­de bu­lun­du­ğu ile­ri sü­rü­len 1 mil­yar Eu­ro’nun sı­fır­la­ma­sı­nı is­te­di.

14 ŞU­BAT

Halk­bank es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan’ın da ara­la­rın­da ol­du­ğu 6 ki­şi için tah­li­ye ka­ra­rı ve­ril­di.

20 ŞU­BAT

Şu­bat ayı­nın ba­şın­da gö­rev­den alı­nan TÜ­Bİ­TAK Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve BİL­GEM Baş­ka­nı Ha­san Pa­laz, “Baş­ba­ka­nın ofi­sin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len bö­cek­le il­gi­li ra­por­da tah­ri­fat yap­mam is­ten­di­” de­di.

27 ŞUBAT

HSYK Ya­sa­sı­’nı Cumhurbaşkanı Gül ona­dı. HSYK’­da 600 ki­şi­nin gö­re­vi sona erdi.

28 ŞUBAT

Ba­rış Gü­ler, Ka­an Çağ­la­yan ve Re­za Zar­rab ser­best bı­ra­kıl­dı. So­ruş­tur­ma­da tu­tuk­lu kal­ma­dı.

1 MART

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­nı dü­zen­le­yen ya­sa AK­P’­li­le­rin oy­la­rı ile Mec­li­s’­ten geç­ti. Ders­ha­ne­ler için son ta­rih 1 Ey­lül 2015 denildi.

2 MART

Mİ­T’­in bü­tün di­nî frak­si­yon ve grup­la­rı iz­le­me ta­li­ma­tı ver­di­ği or­ta­ya çık­tı.

21 MART

Twit­ter ka­pa­tıl­dı.

28 MART

Yo­utu­be ya­sak­lan­dı.

3 MAYIS

17 Ara­lık dos­ya­sın­da­ki TO­Kİ so­ruş­tur­ma­sın­da, 60 şüp­he­li hak­kın­da­ki dos­ya ka­pa­tıl­dı.

7 TEMMUZ

An­ka­ra Sav­cı­sı Ser­dar Coş­ku­n’­un Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ne yö­ne­lik hu­kuk dı­şı fiş­le­me ve ta­kip ta­li­ma­tı ge­re­ği Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’n­de oluş­tu­ru­lan Koz­mik Ça­lış­ma Gru­bu, 81 il­de 100 bi­n kişilik fiş­le­me lis­te­si yaptı.

22 TEMMUZ

Sa­hur vak­ti 115 po­lis gö­zal­tı­na alın­dı. 76’sı ser­best bı­ra­kıl­dı. İd­di­ana­me ay­lar­ca ha­zır­la­na­ma­dı.

22 TEMMUZ

Se­lam Tev­hid Ör­gü­tü so­ruş­tur­ma­sında ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.

1 EY­LÜL

25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sında Bi­lal Er­do­ğan’ın da aralarında olduğu 96 ki­şi hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.

3 EKİM

Kim­se Yok Mu Der­ne­ği­’nin yar­dım top­la­ma yet­ki­si Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la hu­kuk­suz şe­kil­de elin­den alın­dı.

18 EKİM

17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­na ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.

30 EKİM

MGK top­lan­tı­sın­da bü­tün ce­ma­at­ler teh­dit kap­sa­mı­na so­kul­du ve hü­kü­me­te et­kin mü­ca­de­le için tav­si­ye­de bu­lu­nul­ma­sı ka­ra­rı alın­dı.

19 KASIM

Ad­li Tıp, 17 Aralık ta­pe­ler­inde ek­le­me-çı­kar­ma olmadığını açıkladı.

22 KASIM

Re­za Zar­rab, Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na Ba­rış Gü­le­r’­e ay­lık 30 bin do­lar da­nış­man­lık üc­re­ti ver­di­ği­ni söyledi.

27 KASIM

Ege­men Ba­ğış, Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na Zar­ra­b’­dan ge­len çi­ko­la­ta pa­ket­le­ri­ni he­di­ye di­ye ka­bul et­ti­ği­ni açık­la­dı.

5 ARALIK

Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na ifa­de ve­ren Za­fer Çağ­la­yan, 700 bin li­ra­lık sa­at­iyle il­gi­li “Sa­at tak­ma­yı se­ve­rim, bu tür sa­at­ler alı­rım. Pa­ra­sı­nı öde­dim, işa­da­mı­na ge­tirt­ti­m” de­di.

5 ARALIK

Mu­am­mer Gü­ler, Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na ver­di­ği ifa­de­de ken­di­le­ri­ni Yü­ce Di­va­n’­a gön­der­me­me­le­ri­ni ri­ca et­ti.

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZA SULH HAKİMİNDEN REST

Yolsuzluk dosyasında şikayetçi olarak yer alan eski emniyet müdürü Orhan İnce’nin 17 Aralık’a takipsizlik kararına itirazı İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi Fevzi Keleş tarafından reddedildi.

İnce’nin avukatı takipsizlik ve itiraza ret kararlarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirtti. Meclis’teki Soruşturma Komsiyonu’nun çalışmalarını tamamlamasına kısa bir süre kala takipsizlik kararı verilmesi dikkat çekti.