Ana sayfa HABERLER GÜNCEL Haberler MEB’den Şok Eden Rekor Sınav Ücreti : 960 TL

MEB’den Şok Eden Rekor Sınav Ücreti : 960 TL

49
0
PAYLAŞ
meb-sinav

meb-sinavMil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Yan Dal Uz­man­lık Sı­na­vı için kararlaştırdığı 960 li­ra sı­nav üc­re­ti aday­la­rı saşırttı.

Bugün’ün haberine göre, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Yan Dal Sı­na­vı’nın 22 Ağus­tos’ta ya­pı­la­ca­ğı­nı bildirildi. Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 10.00’da An­ka­ra’da ya­pı­la­cak Yan Dal Uzmanlık Sı­nav baş­vu­ru­la­rı Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın res­mi in­ter­net si­te­sin­den du­yu­ru­la­ca­ğı açıklandı. Aday­lar yi­ne sı­nav bel­ge­si­ni ay­nı sis­tem üze­rin­den edilinilebilecek.

Aday­la­ra so­rul­ma­sı bek­le­nen so­ru­lar seç­me­li  100 so­ru ola­cak. Sı­nav tek otu­rum ola­rak uy­gu­la­na­cak ve 110 da­ki­ka sü­re­cek. Sınavın So­nuç­ları ise 17 Ey­lül 2015 ta­ri­hin­de duyurulacak.

SINAV ÜCRETİ AS­TRO­NO­MİK

Sı­na­va gir­mek is­te­yen aday­lar mad­di açı­dan ol­duk­ça zor­la­na­caklar. Aday­lar sı­nav kar­şı­lı­ğın­da Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na öde­me­si ge­rek para 960 li­ra ola­rak kararlaştırıldı. Aday­lar bu parayı MEB Des­tek Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün an­laş­ma­lı ol­du­ğu ban­ka­la­ra ödeyecek.

SINAV ÜCRETİ HE­KİM MA­AŞI­NIN YA­RI­SI

He­kim Ha­re­ke­ti Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Öz­gür Nif­li­oğ­lu, “Sı­nava kim­le­rin gi­re­bi­le­ce­ği­ni an­la­mak zor. Kı­la­vuz­da bu bildirilmedi. Ya­ni kı­la­vuz­da şu aday­lar gi­re­cek di­ye bir yazı yok.  Bu Yan Dal Uz­man­lık Sı­navı’y­sa eğer ne­den ÖSYM’­den Milli Eği­tim‘­e ge­çil­me ka­ra­rı alın­dı? Bu­nu an­la­mak ol­duk­ça gü­ç” di­ye ekledi.

Diğer yan­dan sı­nav üc­re­tin 960 li­ra ol­ma­sı­na an­lam ve­re­me­dik­le­ri­ni dile getiren Dr. Nif­li­oğ­lu sözlerini şöy­le sürdürdü : “As­ga­ri üc­ret ka­dar sı­nav üc­re­ti mi olur? Bir ha­ta mı var so­ru­su düşünülüyor. Çün­kü ger­çek­ten an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum de­ğil. He­kim­le­rin al­dı­ğı ma­aş­la­rı belli. Bu­gün bir he­ki­min sa­bit ma­aşı­nın ne­re­dey­se ya­rı­sı. Bu­nun­la il­gi­li ba­kan­lık­tan açık­la­ma bek­li­yo­ruz.” sözlerine ekledi.

MEB SI­NAV­DAN KÂR MI ELDE EDECEK ?

Kı­la­vuz­da sı­nava han­gi aday­la­rın gi­re­ce­ği yer al­ma­dı. Sı­na­vı ME­B’­in ya­pı­yor ol­ma­sı da akıl­la­ra so­ru işa­ret­le­ri getirdi. Öte yan­dan sı­nav üc­re­ti­nin 960 li­ra ol­ma­sı aday­la­rı zo­ra sok­tu. Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği (TTB) Mer­kez Kon­se­yi Baş­ka­nı Dr. Be­ya­zıt İl­han, sı­nav ücretinin 960 li­ra ol­ma­sı­nın ol­duk­ça aşırı ol­du­ğu­nu dile getirerek, “Bu ka­dar yük­sek bir olur mu? Sı­nav üc­re­ti­n bu ka­dar yük­sek ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum yok. Gerçekten an­la­şıl­ma­sı güç bir du­rum. An­lam ve­re­me­di­ği­miz gi­bi can sı­kı­cı bir durum. İn­san­la­rın gir­di­ği sı­nav üze­rin­den kar mı elde ede­cek­ler” di­ye soru yöneltti.


20 Soruda 2016 LYS Sınavındaki KAOS ve AKP’nin Eğitime Vurduğu Darbe
(Türkiye’den Siyaset Haberleri)
… Demek ki MEB, liselerden sonra kurslara el attı. Eğitimin çöktüğü liseler kurs vermeyi nasıl becersin? Ayrıca bedava değil, o da 1.500 TL. Bir de bazı tanınmış liseler önde gelen dershanelerle anlaşmış, …
AKP’li Belediye Başkanına TÜRGEV ile Protokol Yapma Yetkisi Verildi
(Türkiye’de Neler Oluyor)
… arazi TÜRGEV’e 3 milyon TL karşılığında 30 yıllığına …Veysi Paşa Korusu da 30 Yıl TÜRGEV’in Olacak(Türkiye Siyasi Haberleri) MEB’in “İhtiyacımız var” talebi “devredilemez” ve “satılamaz” diye iki …
Erdoğan, Çözüm Sürecinin Faturasını MHP’ye Kesecek
(Türkiye’den Siyaset Haberleri)
…  * Meclis’e kayıt yaptırmaya gelen MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu’na Meclis Genel Sekreteri eşlik etti. Bu her mebusa nasip olmayan bir ilgi, alaka. Hep derim; bürokratlar gazetecilerden …
MEB’den Şok Eden Rekor Sınav Ücreti : 960 TL
(Burası Türkiye Haberleri)
… MEB Des­tek Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün an­laş­ma­lı ol­du­ğu ban­ka­la­ra ya­tı­ra­cak. HE­KİM MA­AŞI­NIN YA­RI­SI He­kim Ha­re­ke­ti Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Öz­gür Nif­li­oğ­lu, “Sı­na­va …
Milli Eğitim Şube Müdürlüğü Sınavı’nda Skandal Sorular Soruldu
(Türkiye’den Siyaset Haberleri)
…  Aktif Eğitim-Sen, 10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarına yürütmeyi durdurma ve iptali yönünde Ankara 9. İdare Mahkeme’ne …
Onlar konuşur Ak Parti yapar! (2)
(Onlar konuşur AK Parti yapar (!))
…  2- MEB BAKANI NABİ AVCI:Öğrencilerin getirdiği tezekle ısınan okullar, 60 öğrencili sınıflar, gecekondu benzeri devlet okulları ve 280 bin derslik açığı bir yanda dururken, olimpiyat şampiyonları çıkaran …
MEB’deki İdeolojik Puanlamaya Yargı Yolu Açıldı
(Türkiye’den Siyaset Haberleri)
… puanı veren MEB yöneticilerini savcılığa şikayet etmişti. Türk Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanlığı, dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Bina hakkında görevini kötüye kullanmak suretiyle bir kısım kişilere …
ve EĞİTİM ÇÖKTÜ
(Türkiye Güncel Haberleri)
MEB’den, Eğitimde Çöküşün İtirafı Derslik açığı, 200 bini aştı; 10 yıllık yatırım bile kapatamaz. Liyakat ve yeterlilik değil, siyasal ve sendikal etki belirleyici. 300 bin öğretmen adayı atama bekliyor; …
Eğitimin bittiğinin fotoğrafıdır
(Türkiye’den Siyaset Haberleri)
… şu ifadeler yer aldı: “81 il milli eğitim müdürü içinde sadece 1 kadın bulunmaktadır. MEB’in Merkez Teşkilatı’na baktığımızda ise durum yine değişmemektedir. 16 Genel Müdürden sadece 1’i kadın, 91 Daire …
KAOSA Hazır Olun : SBS, YGS, LYS, ALES,YÖS hepsi iptal mi olacak
(Türkiye Güncel Haberleri)
… Sınavı (YÖS) ve 2010 TCS (Türk Cumhuriyetleri Sınavı) sorularına sınavlardan önce eriştiği de soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmayla birlikte ÖSYM’nin ve MEB‘in yaptığı sınavlar tartışma konusu olacak. …
Öğrenci Olmayan Bölümlerde 240 Akademisyen Çalışıyor!
(Türkiye Güncel Haberleri)
… teklif etti. 10 bine kadar bin lira Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) Matematik-Fen (MF) puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşen öğrencilere …
Dünya torpil tarihine geçecek atama
(Türkiye Güncel Haberleri)
…  Bu arada çalıştığı birim Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birkaç kez yazı yazarak, Enis Bey’in kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak memur statüsünde alınmasını ister. Ancak Bakanlık KPSS sınavını kazanma …